Đăng ký tham gia TTĐ

Danh mục dịch vụ trực tuyến

1. Gửi hồ sơ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối

- Gửi EVNNLDC chậm nhất 45 ngày trước ngày dự kiến đưa nhà máy điện vào đóng điện lần đầu;

- Thực hiện theo quy định tại mục 5.2 QT.18.HT.TTĐ;

  Gửi hồ sơ
2. Gửi hồ sơ đăng ký đóng điện lần đầu nhà máy điện

- Gửi EVNNLDC chậm nhất 10 ngày trước ngày dự kiến đóng điện phần đường dây và trạm, chậm nhất 02 ngày trước ngày dự kiến đóng điện nhà máy điện;

- Thực hiện theo quy định tại mục 5.6 QT.18.HT.TTĐ;

  Gửi hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

Quy trình hướng dẫn thực hiện