7. Hồ sơ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối

- Gửi EVNNLDC chậm nhất ba (03) tháng/hai (02) tháng (NMĐ đấu nối lưới điện phân phối) trước ngày dự kiến đưa nhà máy điện vào vận hành thử lần đầu;

- Thực hiện theo quy định tại mục 5.2 QT.15.HT.TTĐ;

  Đăng ký hồ sơ