3. Thỏa thuận thiết kế hệ thống hạ tầng CNTT phục vụ Thị trường điện