Tổng hồ sơ tiếp nhận năm   2022

Tình hình xử lý hồ sơ

Hồ sơ xử lý theo dịch vụ

Mật độ xử lý hồ sơ 7 ngày

Thời gian xử lý hồ sơ